Algemene voorwaarden Belgian Art

1. Algemene bepalingen

De website www.belgianart.be is eigendom van Belgian Art Only (BAO), een besloten vennootschap naar Belgisch recht met als ondernemingsnummer 0758.429.835. gelegen te Hogerheistraat 73A, 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, de dienstverlening die door BAO wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die in dat verband worden aangegaan. Door gebruik te maken van de website of onze diensten aanvaardt u integraal de algemene voorwaarden.

BAO behoudt zich het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen de nieuwe voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

BAO behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de website www.belgianart.be éénzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke gebruiker die de algemene voorwaarden niet naleeft.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Indien BAO één of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

2. Aansprakelijkheid

BAO is niet verantwoordelijk voor de effectieve verkoop of verhuur van de kunstwerken aangeboden op de website.

www.belgianart.be is een platform waar kunstenaars en kunstgalerieën hun kunstwerken kunnen tonen en te koop of te huur aanbieden. BAO speelt hierin enkel een dienstverlenende rol en is niet verantwoordelijke voor de effectieve verkoop of verhuur van de kunstwerken die op onze website worden getoond. Producten gekocht via verkopers op de site kunnen niet worden geretourneerd of geruild door of via BAO.

De koper en verkoper dienen onderlinge geschillen (bvb. schade aan een verhuurd kunstwerk, het beschadigd toekomen van een verkocht kunstwerk, betalingsproblemen, het niet overeenstemmen van een kunstwerk met de foto van het kunstwerk op de website, …) zelf op te lossen. BAO zal hierin geen intermediërende rol vervullen.

BAO is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat BAO niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de aangeboden kunstwerken of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van gebruikers.

Nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van informatie

De informatie die wordt aangeleverd door derde partijen, zoals foto’s van kunstwerken, teksten…vallen niet onder de verantwoordelijkheid van BAO. Belgian Art Only is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/ beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Elke klacht met betrekking tot de informatie die voorkomt op de beschrijving van de producten of de leveringen van de producten, wordt doorgestuurd naar de aangewezen verkoper, kunstenaar of kunstgalerie, die de volledige en enige verantwoordelijkheid in dit opzicht op zich neemt.

Wanneer u als kunstenaar of kunstgalerie uw kunstwerken op de website aanbiedt, garandeert u dat alle informatie die wordt verleend correct en actueel is en blijft en BAO vrijwaart van alle vorderingen en aanspraken van derden.

BAO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Storingen, onderbrekingen of fouten op de website

Storingen, onderbrekingen of fouten op de website geven in geen geval recht op enige compensatie.

Aangezien de site voortdurend in ontwikkeling is, kan deze zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig zijn aan tijdelijke of permanente wijzigingen en onderbrekingen.

BAO kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de website door deze wijzigingen en / of onderbrekingen. BAO behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site tijdelijk te onderbreken of te wijzigen, in het bijzonder om onderhoud te verzekeren, of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of compensatie.

BAO is niet verantwoordelijk in geval van overmacht

In de zin van deze algemene voorwaarden, wordt beschouwd als een geval van overmacht elke belemmering, beperking of verstoring van de dienst als gevolg van brand, epidemie, explosie, aardbeving, fluctuaties in bandbreedte, storing die te wijten is aan de toegangsprovider, falen van transmissienetwerken, ineenstorting van faciliteiten, illegaal of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de klant zijn verstrekt, computerhacking, een inbreuk op de beveiliging die kan worden toegeschreven aan de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, black-out, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of vereiste van een regering, vordering, staking, boycot of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van BAO. In dergelijke omstandigheden is BAO vrijgesteld van de nakoming van haar verplichtingen binnen de grenzen van deze belemmering, deze beperking of dit ongemak.

BAO is niet verantwoordelijk voor hyperlinks geplaatst door derden

De website www.belgianart.be kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. BAO heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door BAO houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

BAO heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

3. Persoonsgegevens

Belgian Art Only respecteert de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 30/06/2018 en de wet op de elektronische handel van 11/03/2003, bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Door het gebruik van onze diensten verklaart u akkoord te gaan met onze privacy policy. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe BAO uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.

Om ervoor te zorgen dat verkopers (kunstliefhebbers, kunstenaars of kunstgalerieën) de anticorruptiewetten naleven en om hun oprechtheid en integriteit te verifiëren, in het bijzonder om identiteitsdiefstal, belastingfraude, witwassen van geld te voorkomen, kan BAO verkopers vragen om een kopie door te sturen van de identiteitskaart of rijbewijs. Wanneer de verkoper deze informatie weigert te verstrekken, behoudt BAO zich het recht voor om de verkoper te weren van de website zonder dat hiervoor een schadevergoeding moet betaald worden aan de verkoper.

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen van kunstliefhebbers afgeschermd. Uw reactie op een kunstwerk en eventuele vervolgberichten tussen uzelf als potentiële koper en de kunstenaar of kunstgalerie worden via de servers van BAO verzonden.

Gebruikers met een kunstenaarsaccount of kunstgalerieaccount kunnen zelf bepalen of hun e-mail adres al dan niet publiekelijk zichtbaar wordt gemaakt.

 

4. Intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren BAO of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van BAO de informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden, op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Bovendien verbinden gebruikers van de website er zich toe de communicatiekanalen niet zo te gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een derde zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Indien u als kunstenaar of kunstgalerie materiaal (foto’s, teksten, aankondigingen ...) op de website www.belgianart.be plaatst, geeft u BAO gratis en voor onbepaalde duur toestemming dat materiaal via haar communicatiekanalen te verspreiden. U garandeert dat u beschikt over alle daarvoor nodige toestemmingen van de rechthebbenden (kunstenaars, fotografen, afgebeelde personen enz.) en vrijwaart BAO tegen alle aanspraken van derden.

U kunt de toestemming om het door u geposte materiaal via de communicatiekanalen van BAO te verspreiden op elk moment, per brief of per e-mail, intrekken. BAO zal het materiaal dan zo snel mogelijk van haar communicatiekanalen verwijderen.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze communicatiekanalen werd gepost, kan u deze mogelijke inbreuk rapporteren via info@belgianart.be . We verbinden ons ertoe uw bezwaar te onderzoeken en indien nodig het materiaal ASAP te verwijderen.

5. Misbruik van de website

Identiteitsfraude

Een gebruiker van de website kan een account aanmaken door te klikken op de knop "Registreren" in de rechterbovenhoek van de sitenavigatiebalk.

Om een account aan te maken, moet de koper een geldig e-mailadres en een wachtwoord invoeren. Hij verbindt zich ertoe zijn wachtwoord vertrouwelijk te houden. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot zijn account dankzij zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

De gebruiker verbindt zich ertoe om alleen nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie te verstrekken en de identiteit van een derde niet over te nemen. In geval van wijziging of aanpassing dient de gebruiker BAO onverwijld op de hoogte te brengen.

In geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord, stemt de gebruiker er mee in om BAO onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De gebruiker mag geen informatie over andere gebruikers verzamelen, hetzij handmatig, hetzij automatisch. Toegang tot het persoonlijke account van een andere deelnemer is eveneens verboden.

 

Opmerkingen in strijd met de Belgische wetgeving m.b.t. de rechten van individuen, openbare orde en goede moralen

De gebruiker van de website mag geen andere gebruikers lastigvallen, geen lasterlijke, homofobe of racistische opmerkingen maken op de webiste, en geen opmerkingen maken die in strijd zijn met de geldende Belgische wetgeving m.b.t. de rechten van individuen, de openbare orde en goede moralen.

Voor het melden van beledigende inhoud en andere problemen zoals klachten omtrent oplichting verzoeken wij u een mail te sturen naar info@belgianart.be. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien BAO aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften, dan kan BAO – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.:

  • BAO kan de functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van kunstwerken of reacties, etc.
  • BAO kan een of meerdere kunstwerken van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaalde bedrag.

BAO kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort.

Indien daartoe aanleiding is, kan BAO binnen de grenzen van de wet persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

6 Abonnementen

Kunstenaars en kunstgalerieën kunnen een jaarabonnement aangaan om kunstwerken te verkopen of verhuren via de website. Kunstliefhebbers kunnen eveneens een abonnement aangaan om te verkopen maar niet om te verhuren. De inhoud van de verschillende abonnementen vindt u op de website.

Abonnementen kunnen enkel aangegaan worden via doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van de aan BAO verschuldigde jaarlijkse abonnementsbedrag.

Indien u aan BAO een doorlopende (SEPA) machtiging heeft verstrekt, zal BAO, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

BAO is gerechtigd om de betaling op te schorten of te beëindigen indien incasso's door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. BAO is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten.

Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, is BAO gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de gebruiker na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is BAO gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten voor de betreffende gebruiker te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de gebruiker komen.

Een abonnement wordt steeds aangegaan voor een volledig jaar en is ten allen tijden opzegbaar door de gebruiker. Een abonnement kan opgezegd worden door een e-mail te sturen naar info@belgianart.be of door gebruik te maken van het contactformulier op de instellingenpagina van uw account. Voor administratieve redenen dient u ten laatste 3 dagen voor de incassodatum uw abonnement op te zeggen.

Wijzigingen in abonnement, bvb. van kunstgalerie met louter contactinformatie naar kunstgalerie met kunstwerken, dienen eveneens via info@belgianart.be of door gebruik te maken van het contactformulier op de instellingenpagina van uw account te worden aangevraagd.

 

7 Betalende advertenties

In geval van betalende advertenties komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure is voltooid. De facturatie zal gebeuren via elektronische facturering.

Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website, of bij  andere gevallen van overmacht is BAO niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van de betalende advertentie. De adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. BAO engageert zich er wel toe om in de mate van het mogelijke tot een door beide partijen gedragen oplossing te komen voor het probleem.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. BAO kan de tarieven alsmede de specificaties van de reclamemogelijkheden ten allen tijden wijzigen.

Via “Kunstwerk in de kijker” kan een kunstliefhebber, kunstenaar of kunstgalerie met een betalend abonnement een kunstwerk gedurende 1 maand extra in de verf zetten. Eén specifiek kunstwerk mag maximaal 3 keer per jaar in “Kunstwerk in de kijker” gezet worden en dit om iedereen voldoende kans te geven om zijn kunstwerk naar voren te brengen. Eén gebruiker mag maximaal 2 kunstwerken per maand in kunstwerk in de kijker plaatsen.

Via “Kunstenaar van de maand” kan een kunstenaar met een betalende abonnement zichzelf en zijn kunstwerken gedurende 1 maand extra in de verf zetten. Je kan als kunstenaar slechts 1x per jaar “Kunstenaar van de maand” zijn.

 

8 Regels voor het plaatsen van kunstwerken op de site

-Elk kunstwerk dient onder de juiste categorieën geplaatst te worden.


-De omschrijving van het kunstwerk dient zo accuraat mogelijk te worden ingevuld.


-Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken die niet overeenstemt met de actuele staat van het kunstwerk.

 

-Bij gebruik van een niet-kwalitatieve foto’s van een kunstwerk behoudt BAO zich het recht voor om de fiche van het kunstwerk te blokkeren en de gebruiker hiervan te verwittigen. Bij herhaaldelijk voorkomen kan de gebruiker permanent geblokkeerd worden en geweerd worden van de website.


-De kunstenaar en kunstgalerie is zelf volledig verantwoordelijk voor de prijsbepaling van het kunstwerk. Prijzen geafficheerd op de website zijn steeds inclusief BTW en zonder leveringskost tenzij anders vermeld. Afspraken omtrent levering gebeuren enkel tussen de partijen zelf.

 

-De categorieën van kunst toegestaan op de website zijn schilderijen, collages, sculpturen, foto’s, digitale kunst en tekeningen. Onder “overige” vallen ander kunstwerken die niet onder de vorige categorieën passen maar met uitsluiting van sierraden en antiek. Pornografisch naakt en lugubere kunstwerken zijn niet toegestaan. Belgian Art behoudt zich het recht om kunstenaars van de website te verwijderen zonder compensatie indien aan de algemene voorwaarden niet wordt voldaan.

 

Deze site gebruikt cookies om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Raadplaag ons cookie beleid voor meer informatie over cookies en hoe u deze kan blokkeren indien u dit zou wensen. Door verder te surfen geeft u aan dat u akkoord gaat met ons beleid hieromtrent.